Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten en diensten door Fotolight B.V., Venenweg 21, 1161 AK Zwanenburg, hierna te noemen “Fotolight”.
 • Algemene voorwaarden van de opdrachtgever en/of afwijkende voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij Fotolight deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

 • Alle aanbiedingen van Fotolight zijn vrijblijvend of, indien uitdrukkelijk een termijn is gesteld, slechts bindend voor de genoemde termijn
 • Alle gedane aanbiedingen door Fotolight zullen inhoudelijk specifiek aangeven waaruit de werkzaamheden bestaan. Alle werkzaamheden welke voortvloeien uit de overeenkomst en welke niet in de aanbieding als zodanig zijn vernoemd, zullen worden beschouwd als zijnde meerwerk en zullen apart in rekening worden gebracht.
 • Tenzij anders vermeld zijn prijzen exclusief B.T.W. en transport.
 • Overeenkomsten met Fotolight komen pas tot stand na schriftelijke opgave aan Fotolight en na bevestiging door Fotolight aan de opdrachtgever.

 

Artikel 3 Wijziging in de opdracht

 • Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook dienen schriftelijk door de opdrachtgever aan Fotolight kenbaar gemaakt te worden. Indien deze wijzigingen een verhoging van de kosten van de oorspronkelijke order veroorzaken, zullen deze extra kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Wijzigingen die tot een vermindering van de kosten van de oorspronkelijke order leiden, zullen ook met deze kosten worden verrekend.
 • Door de opdrachtgever verlangde wijzigingen, na het verstrekken van de opdracht, dienen tijdig en schriftelijk aan Fotolight kenbaar gemaakt te worden. Indien verlangde wijzigingen mondeling of per telefoon worden opgegeven aan Fotolight, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
 • Indien wijzigingen op verzoek van de opdrachtgever in een reeds verstrekte opdracht worden gewenst, kan dit tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Fotolight buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden en dat hogere (extra) kosten in rekening worden gebracht. Fotolight acht zich hiervoor niet aansprakelijk.

 

Artikel 4 Prijzen

Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van materialen of halffabricaten, die voor de uitvoering van de order nodig zijn, wijzigen, is Fotolight gerechtigd, de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, respectievelijk te verlagen.

 

Artikel 5 Levering en transport

 • Alle leveringen geschieden “af fabriek”, dat wil zeggen dat kosten en aansprakelijkheid voor rekening van de opdrachtgever zijn.
 • Indien de volledige informatie, die naar de mening van Fotolight nodig is om de order uit te voeren, niet tijdig ter beschikking is gesteld aan Fotolight, zal na ontvangst van de benodigde informatie, in onderling overleg een nieuwe leveringsdatum worden vastgesteld.
 • Transport vindt plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever. Verzend- en administratiekosten voor verzending en vervoer van de goederen zijn ook voor rekening van de opdrachtgever
 • Eventuele kosten voor de verzekering van het transport zijn voor rekening van de opdrachtgever
 • Overeengekomen leveringstijden zullen door Fotolight zoveel mogelijk in acht worden genomen, zonder dat overschrijding daarvan de opdrachtgever recht geeft op schadevergoeding of annulering van de overeenkomst.
 • Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de opdrachtgever is deze terstond 25% van de verkoopwaarde van de geleverde goederen c.q. de factuurwaarde van de verrichte diensten als schadevergoeding verschuldigd. Het bedrag van de schadevergoeding dient binnen een door de Fotolight te bepalen termijn op door Fotolight verlangde wijze te worden voldaan. Een en ander onverminderd het recht van Fotolight op vergoeding van de werkelijk geleden schade

 

Artikel 6 Afwijkingen

 • Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding indien zij van geringe betekenis zijn.
 • Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan 5%. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

 

Artikel 7 Eigendomsovergang en risico

 • Behoudens het gestelde in Lid 2 van dit artikel zal het risico voor de goederen op de opdrachtgever overgaan bij levering volgens Artikel 5 Lid 1 van deze voorwaarden.
 • Fotolight blijft eigenaar van de door Fotolight aan opdrachtgever geleverde goederen zolang de opdrachtgever niet volledig aan al haar betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.
 • De opdrachtgever is verplicht, ingeval surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, dan wel ingeval van beslaglegging, Fotolight hiervan onverwijld in kennis te stellen. In elk van deze gevallen, is Fotolight bevoegd zijn goederen ten allen tijde, zonder voorafgaand bericht op kosten en voor risico van de opdracht, terug te nemen.
 • Indien gerede twijfel bij Fotolight bestaat omtrent het vermogen van de opdrachtgever tot betaling, is Fotolight bevoegd om:
 1. De levering van de goederen uit te stellen totdat de zekerheid voor de betaling is verschaft.
 2. De overeenkomst door opzegging te doen beëindigen indien door de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na sommatie zekerheid tot betaling is verschaft.

In beide bovengenoemde gevallen is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door Fotolight gemaakte kosten van opslag. Blijken de voor de opdrachtgever bestemde goederen na de beëindiging van de overeenkomst onverkoopbaar of slechts voor een lagere prijs verkoopbaar dan is de opdrachtgever bovendien aansprakelijk voor eventuele prijsverschillen en verdere schade.

 

Artikel 8 Annuleringen

Indien de opdrachtgever de schriftelijk gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert is hij verplicht dit schriftelijk te melden aan Fotolight. De opdrachtgever zal alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) vergoeden aan Fotolight.

 

Artikel 9 Garanties

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen garandeert Fotolight dat de door haar geleverde goederen en diensten deugdelijk zijn en geschikt voor normaal gebruik.
 • Bij eventuele reclames zal de vergoeding door Fotolight van de eventueel door de opdrachtgever geleden schade nimmer hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde goederen waarop de klacht betrekking heeft.
 • Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen. De opdrachtgever die de geleverde goederen en/of diensten niet binnen 8 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.

 

Artikel 10

 • In geval van ondeugdelijke levering is Fotolight slechts gehouden tot de garantieverplichting zoals omschreven in deze voorwaarden. Fotolight is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge hiervan, behoudens in geval van door de opdrachtgever te bewijzen opzet of grove nalatigheid, in welk geval de aansprakelijkheid van Fotolight is beperkt tot directe schade.
 • Goederen van de opdrachtgever of van derden die ten gevolge van een overeenkomst met de opdrachtgever in het bedrijf Fotolight aanwezig zijn, zijn op risico van de opdrachtgever daar aanwezig. Fotolight is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van deze goederen ten gevolge van brand, explosie, waterschade, diefstal, vermissing en alle andere gevallen van overmacht.
 • De opdrachtgever zal Fotolight vrijwaren voor aanspraken van derden inzake enigerlei schade zoals in dit artikel bedoeld. Onder derden worden ook werknemers van de opdrachtgever en personen die voor rekening van de opdrachtgever werkzaamheden met de geleverde goederen verrichten, verstaan.

 

Artikel 11 Overmacht

 • Van overmacht is in de relatie tussen Fotolight en de opdrachtgever onder meer sprake in geval van (burger-) oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in en uitvoerbelemmering, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën en gereedschappen, storing in de levering van energie, indien om welke reden dan ook de leverancier bij wie Fotolight gekochte goederen of daarvoor benodigde grondstoffen heeft besteld deze niet tijdig aan Fotolight heeft geleverd, dan wel de overeenkomst tussen Fotolight en de leverancier is geannuleerd, en voorts alle omstandigheden ontstaan buiten de wil of toedoen van partijen
 • In geval een overmacht situatie onder de overeenkomst tussen Fotolight en de opdrachtgever langer dan drie maanden duurt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 

Artikel 12 Betaling

 • Betaling voor geleverde goederen en/of diensten dient zonder korting of compensatie te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Fotolight gerechtigd een vertragingsrente te berekenen ad 1,5% per maand of per gedeelte daarvan.
 • Fotolight behoudt zich het recht voor om bij grote leveringen een vooruitbetaling, dan wel een zekerheidstelling te vragen voor hetgeen met Fotolight nader wordt overeengekomen.
 • Alle buitengerechtelijke kosten gemaakt ter invordering van hetgeen de opdrachtgever aan Fotolight verschuldigd is, zijn voor rekening van de opdrachtgever, met een minimum van 10% van de verschuldigde hoofdsom.
 • Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht de betalingen te weigeren of op te schorten
 • Fotolight behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien door de opdrachtgever vorige leveranties niet binnen de overeengekomen betalingstermijnen zijn betaald. Fotolight is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de opdrachtgever ten gevolge van dit niet leveren.\

 

Artikel 13 Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

 • Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart de opdrachtgever de Fotolight in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financieel als anderszins, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.
 • Het auteursrecht van door Fotolight ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, foto’s, computerprogramma’s, modellen e.d. blijft bij Fotolight berusten, ook wanneer de opdrachtgever er een order op heeft geplaatst.
 • Volgt geen order op een bestelt ontwerp, als onder Lid 2 bedoeld, dan wordt dit na 1 maand op rekening gesteld, terwijl het verveelvoudigingsrecht en reproductierecht bij de Fotolight blijft. Auteursrechten zijn niet in de kosten inbegrepen.

 

Artikel 14 Geschillen

 • Op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende of samenhangende geschillen zal het Nederlandse Recht van toepassing zijn.
 • Een geschil is aanwezig, wanneer een der partijen verklaart dat zulks het geval is.
 • Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Burgerlijke Rechter.
 • Indien deze voorwaarden in meerdere talen voorhanden zijn, is de tekst van de Nederlandse versie beslissend.

 

Fotolight, mei 2002